Kategorie

Newsletter

Obchodní podmínky

1

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné dodavatelské obchodní podmínky se vztahují na objednávky, dodávky a reklamace veškerého zboží a služeb dodávaných společností Reguli s.r.o. (dodavatel) všem podnikajícím odběratelům fyzickým i právnickým osobám (kupující). Odchýlit se od těchto Všeobecných podmínek je možné samostatným písemným ujednáním - smlouvou. Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. par. 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. Kupní smlouva - smlouva o dodání zboží a služeb může být, písemně, telefonicky, faxem a elektronickou cestou. Za uzavřenou smlouvu se považuje každý z těchto případů, případně jejich kombinace. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené VOP ve spojení s potvrzenou objednávkou, fakturou či dodacím listem. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i telefonická a elektronická objednávka kupujícího potvrzené dodavatelem. V případě elektronicky uzavřeného obchodu, zejména prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetu jsou VOP dodavatele k prostudování a k souhlasnému potvrzení umístěny na internetových stránkách www.systemynaprezentaci.cz. Dodavatel zasílá VOP spolu s potvrzenou objednávkou kupujícímu. Kupující má právo vznést nejpozději před expedicí výhrady k VOP a spolu s dodavatelem upravit smluvní ujednání. Kupující převzetím zboží či služeb od zástupce dodavatele plně souhlasí s VOP společnosti Reguli s.r.o., které mu byly poskytnuty k nahlédnutí při potvrzení objednávky od dodavatele a na internetových stránkách www.systemynaprezentaci.cz pokud nebylo stanoveno jinak. Do doby úplného zaplacení objednaného a dodaného zboží a služeb jsou tyto ve výlučném vlastnictví dodavatele Reguli s.r.o.. Tato výhrada vlastnictví je nedílnou součástí všech uzavřených smluv všemi shora uvedenými formami.

2

Povinnosti kupujícího

2.1

Uhradit cenu dle odstavce 6 těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele, které mají přímou souvislost s plněním VOP.

2.2

Veškeré informace, které získal kupující při plnění VOP, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly obchodní soutěží poškodit dodavatele.

2.3

V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat.

3

Způsob plnění a povinnosti smluvních stran

3.1

Dodavatel se zavazuje dodat řádně objednané zboží / služby kupujícímu a kupující je povinen toto zboží / služby převzít.

3.2

Přepravu zboží ke kupujícímu se zavazuje zajistit prodávající za cenových podmínek stanovených v ceníku a na internetových stránkách www.systemynaprezentaci.cz, pokud není stanoveno jinak.

3.3

Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele, resp. řidič, odevzdá zboží pověřenému zástupci kupujícího v místě plnění, jež je uvedeno na objednávce zboží. V případě dodání grafických prací je dodávka splněna po dodání odsouhlasené a zkorekturované grafiky na optickém médiu nebo elektronicky. Kupující je v tomto případě povinen vznést výhrady k dodané grafice do 2 pracovních dní. Pokud nebudou vzneseny výhrady k dodané grafice, považuje se předání grafiky za splněné a dodavatel je oprávněn fakturovat dle objednávky.

3.4

Při dodávce zboží jsou zástupci kupujícího povinni provést fyzické převzetí zboží, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu, faktuře nebo protokolu o převzetí zboží od přepravce. Na případné pozdější reklamace týkající se typu, množství a zjevných vad nebude dodavatel brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

3.5

Potvrzeným dodacím listem, fakturou nebo převzetím zboží od dopravce uznává odběratel svůj peněžitý závazek vůči dodavateli co do výše i důvodu ve smyslu § 323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění. Odběratel také uznává svůj peněžitý závazek vůči dodavateli ve smyslu § 323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění i v případě dodání grafických prací pomocí optického média nebo elektronicky, pokud nevznese výhrady k dodané grafice do 2 pracovních dní dle článku 3.3. Výše peněžitého závazku se řídí článkem 6. Cena. Do doby úplného zaplacení objednaného a dodaného zboží a služeb jsou tyto ve výlučném vlastnictví dodavatele. Neprovedení úhrady v čase a výši ujednané naplňuje povinnost vydat nezaplacené zboží a uhradit sjednanou smluvní pokutu.

3.6

V případě hotovostní dodávky zboží je zástupce dodavatele, resp. přepravce, oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost za zboží. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě.

3.7

Místem plnění se rozumí místo, kde kupující převezme od přepravce dodané zboží.

4

Nebezpečí škody na zboží

4.1

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží objednatelem popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží. Od tohoto okamžiku je objednatel povinen zabezpečit dodané zboží proti poškození nebo odcizení.

5

Vrácení zboží

5.1

Odstoupení od kupní smlouvy

– vrácení zboží U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury.

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Je nutné, aby jste doručili vracené zboží ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení. V opačném případě není nárok na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 20 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6

Cena

6.1

Cena zboží je uvedena u každého produktu na internetových stránkách www.systemynaprezentaci.cz včetně případných množstevních slev a ceny za dopravu.

6.2

Kupující zasláním objednávky v písemné formě, e-mailem nebo přes e-shop www.systemynaprezentaci.cz plně souhlasí a je si vědom aktuální ceny zboží, která je stanovena u příslušného produktu na internetových stránkách www.systemynaprezentaci.cz včetně ceny za dopravu a množstevních slev. Kupujícímu bude do 24 hodin zasláno e-mailem nebo v písemné formě potvrzení objednávky včetně cen.

6.3

Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách určitých jednotlivých obchodních případů. V takovém případě bude kupujícímu před objednávkou vypracována cenová nabídka v písemné formě nebo zaslána e-mailem. Kupující poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem stvrzuje, že s individuální cenovou kalkulací - nabídkou souhlasí.

7

Platební podmínky

7.1

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli převzetím zboží nebo služeb kupujícím.

7.2

7.2. Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu - daňový doklad se splatností 14 dní, pokud neměli dohodnuto jinak.

7.3

7.3. Dnem splatnosti se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele.

7.4

7.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má dodavatel právo realizovat další prodej pouze za hotové nebo na proforma fakturu - platbu předem.

7.5

7.5. Kupující podpisem převzetí zboží potvrzuje, že v době přebírání zboží a to i na fakturu se splatností, má finanční prostředky na zaplacení dodaného zboží / služeb. V případě, že není schopen zaručit úhradu zboží, zboží neobjednává a neodebírá.

7.6

7.6. Kupující se zavazuje, že své pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou z jeho obchodních vztahů s dodavatelem, nebude postupovat dále třetím subjektům, tj. jeho pohledávky vůči dodavateli jsou nepostupitelné.

7.7

7.7. Pro případ porušení platebních podmínek je dodavatel oprávněn neuhrazené zboží od kupujícího odebrat,tzn. že kupující umožní zástupcům dodavatele přístup ke zboží dodanému dodavatelem. Kupující výslovně prohlašuje, že s touto možností souhlasí. Cena takto odebraného zboží pro účely zápočtu se stanoví tak, že mu bude dodavatelem vystaven dobropis. K této ceně bude poskytnuta sleva ve výši 50%, tzn. Kupující uhradí dodavateli za odebrané zboží tzv. storno poplatek ve výši 50% z ceny odebraného zboží. Pokud odebrané zboží dodavatelem od kupujícího nebude odpovídat kvalitě, ve které bylo zboží kupujícím od dodavatele převzato, má dodavatel nárok vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 100% z ceny odebraného zboží. Kupující zároveň uhradí dodavateli veškeré vedlejší náklady spojené se zajištěním zboží či pohledávky samotným dodavatelem či třetí osobou.

8

Sankce

8.1

8.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží nebo poskytnutých služeb je kupující povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany dodavatele. Tímto není dotčen nárok dodavatele požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.

9

Záruční lhůty a reklamace

9.1

Záruční lhůta výrobků je uvedena na záručních listech přiložených k výrobkům, v případě jejího neuvedení platí záruční lhůta uvedená na dodacím listu. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobků.

9.2

Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

9.3

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

9.4

Poškození (mechanické, chemické, neodborná montáž, špatné uskladnění, apod.), nejsou závadou.

9.5

Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží nejpozději však do 48 hodin, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.

9.6

V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

9.7

Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví její kvalitu nestranná instituce, na jejímž určení se smluvní strany shodnou. Strany se zavazují respektovat názor a závěry takto určené instituce jako konečné.

9.8

Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.

9.9

Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny.10

Kvalita

10.1

Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám.

11

Povinnost mlčenlivosti

11.1

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.

12

Další ujednání

12.1

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

13

Řešení sporů

13.1

Veškeré spory vyplývající z těchto VOP (dále jen „spory“) se strany zavazují řešit smírnou cestou. Komunikace směřující k uzavření dohody bude mezi stranami probíhat výhradně v písemné formě, přičemž strany akceptují i formu elektronické komunikace (e-mailu).

13.2

Nebude-li spor vyřešen postupem dle ustanovení čl. 13.1., nebo nebude-li takový postup možný, budou veškeré spory, které vzniknou ve smluvních vztazích upravených těmito VOP, nebo v souvislosti s nimi, řešeny v rozhodčím řízení vedeném podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zákon o rozhodčím řízení), v platném znění, tj. s vyloučením pravomoci obecného soudu. Smluvní strany se dohodly, že takové spory budou rozhodovány jedním rozhodcem a to p. Petrem Sýkorou, r.č. 610616/0544, adresa pro doručování: Za Hládkovem 20, 169 00, Praha 6. Rozhodčí řízení se bude konat na doručovací adrese rozhodce. Rozhodčí řízení se zahajuje na základě podané rozhodčí žaloby, kterou podá kterákoli strana sporu s tím, že rozhodčí žalobu je nutné zaslat rozhodci ve dvou vyhotoveních na doručovací adresu výše uvedenou. Z rozhodčí žaloby musí být patrno, komu je určena, kdo ji činí, které věci se týká a co se jí sleduje, dále musí obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a musí z ní být patrno, čeho se žalobce domáhá. K rozhodčí žalobě musí být předloženy tyto VOP. Listinné důkazy musí být předloženy v originálech nebo ověřených kopiích. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze písemnou formou, tj. bez ústního projednání věci. Rozhodce může vzniklý spor mezi stranami rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Strany se dohodly, že vydaný rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. V ostatním se práva a povinnosti rozhodce a účastníků řídí zákonem o rozhodčím řízení, podpůrně Občanským soudním řádem. Nejpozději do 10 ti dnů od podání žaloby žalobce zaplatí rozhodčí poplatek, který činí 3% hodnoty sporu, nejméně však 3.000,-Kč, a zálohu na náklady rozhodčího řízení ve výši 3.000,-Kč. Účastník, který v rozhodčím sporu nebude procesně úspěšný, nahradí účastníku, který bude mít ve věci úspěch, náklady rozhodčího řízení, tj. zaplacený rozhodčí poplatek, hotové výdaje (např. poštovné), příp. náklady právního zastoupení, a dále hotové výdaje rozhodce, související s předmětným rozhodčím řízením (např. poštovné a výdaje spojené s provedením důkazů prostřednictvím dožádaného soudu). O povinnosti nahradit náklady rozhodčího řízení rozhodne rozhodce v rozhodčím nálezu, a to s přihlédnutím k poměrné úspěšnosti účastníků ve sporu.

14

Spotřebitelské vztahy

14.1

V případě spotřebitelských vztahů se uplatní přímo zákonná ustanovení v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky